Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

Unutrašnja organizacija

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

- zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

- puna uposlenost uposlenika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih  sposobnosti uposlenika,

- efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,

- lična odgovornost za obavljanje poslova,

- praćanje i proučavanje sudske prakse,

- primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

- primjena principa javnosti u skladu sa zakonom

- ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika


Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

1. Sudsko odjeljenje

2. Odjeljenje sudske uprave

     - odsjek sudske pisarnice

     - odsjek za administrativne i opšte poslove

     - odsjek za računovodstvene i pomoćne poslove

3. Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

4. Odjeljenje izvan sjedišta suda u Bužimu

                                                                             
Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) krivično odjeljenje

b) građansko odjeljenje,

c) prekršajno odjeljenje i

d) izvršno odjeljenje

e) vanparnično odjeljenje

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh