Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

Kako sastaviti i pohraniti tastament?

Kako sastaviti testament ?

Ukoliko želite daVam testament sastavi ovlašteni sudija ovog Suda, u obavezi ste da ovom Sudu podnesete pismeni zahtev za sastavljanje sudskog testamenta/oporuke, u kojem se navodi ime i prezime , te adresa i predmet testamenta / oporuke. Ukoliko se radi o nekretnini , uz zahtjev prilažete i dokaz o vlasništvu istih. tj.vlasnički / posjedovni list. Za sastavljanje testamenta obavezni ste uplatiti na ime sudske takse iznos od 50,00 KM
Prilikom pristupanja Sudu radi sastavljanja testamenta obavezni ste sa sobom ponijeti ličnu kartu ili putnu ispravu kako bi se uredno utvrdio vaš identitet.

  Testament se može sačiniti i kod ovlaštenog notara, i kao takav može se pohraniti u ovaj Sud na čuvanje.


Kako pohraniti testament ?

Ukoliko želite da sačinjeni testament date ovom Sudu na čuvanje tj. da ga pohranite, postupak je slijedeći:
- pismenu molbu za pohranjivanje testamenta predajete u Sudsku pisarnicu ovog Suda
- uz molbu obavezno prilažete uredno kovertiran testament sa navođenjem imena osobe koja je sačinila testament i
- dokaz o uplati sudske takse  za pohranjivanje testamenta u visni od 50,00 KM.


 
Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kada osoba / lice koja ima stalno prebivalište u Općini Bosanska Krupa umre , Općinski sud u Bosanskoj Krupi utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama / licima .

Općinski sud Bosanska Krupa vodi postupak ako je umrli imao prebivalište ili boravište u Općini Bosanska Krupa i Bužim .

Nakon smrti ostavitelja: obratite se u matičnu službu Općine Bosanska Krupa .Službenik će od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta /oporuke te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio. Nakon toga matična služba će sačiniti smrtovnicu koju treba dostaviti Sudu

Sud će nakon toga zakazati ročište na koje će se pozvati sve zainteresirane osobe i to na adrese date u smrtovnici .

Pri dolasku na ročište u sud potrebno je da:
ponesete ličnu kartu / osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
ponesete testament / oporuku umrlog ukoliko postoji,
ponesete dokaz o imovini ostavitelja:
 a)      ukoliko se radi o nepokretnostima, izvadite posjedovni list (ovaj list možete dobiti u Općinskom odjelu katastar )
 b)      ukoliko se radi o pokretnostima, na primjer, za  vozilo je potrebno / potrebito donijeti saobraćajnu / prometnu dozvolu, ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno / potrebito je donijeti štednu knjižicu.
 c)      ček od penzije
 d)      oružani list .


U toku postupka / tjekom postupka: Sud će utvrditi kojim osobama / licima pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka, Sud će donijeti taksu / pristojbu koju su nasljednici dužni platiti. Ova taksa / pristojba se određuje prema vrijednosti imenovane ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu .

Ukoliko smatrate da Vam je potrebna / potrebita pomoć pri vođenju ovog postupka, savjetujemo vam da se obratite advokatu / odvjetniku.Spisak / lista svih dostupnih advokata / odvjetnika nalazi se u Sudu. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od strane referenta pisarmice / pisarne ili putem telefona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh