Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Zahtjev za pristup informacijama koje su pod kontrolom Opcinskog suda u Bosanskoj Krupi, predaje se u pismenoj formi na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
Zahjtev se predaje neposredno u sudsku pisarnicu ili putem pošte na adresu "Opcinski sud u Bosanskoj Krupi, ulica Reis Džemaludina Cauševica br.2., 77240 Bosanska Krupa".
Zahtjev mora sadržavati: ime i prezime podnosioca zahtjeva (odnosno podaci o pravnom licu); adresu odnosno sjedište podnosioca zahtjeva; dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju tražene informacije kako bi se omogucilo sudu  da uz razuman napor obezbjedi traženu informaciju i svojerucan potpis sa punim imenom i prezimenom.
Ako se zahtjev odnosi na licnu informaciju podnosica zahtjeva, onda zahtjev može podnijeti samo fizicko lice na koje se zahtjev odnosi, njegov zakonski zastupnik ili lice kojeg je podnosilac zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji.
Ako zahtjev podnosi fizicko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže licnu ispravu sa fotografijom.
Ako u ime lica, zahtjev podnosi zakonski zastupnik odnosno punomocnik, on je dužan da potpiše zahtjev i da pokaže licni dokumnet sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoc, kao i kopiju licnog dokumenta podnosica zahtjeva.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh