Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

mail print fav manja slovaveca slova

Radno vrijeme

03.06.2009.

BOSNA  I  HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI

Broj: 18-0-Su-000 085-09
Dana, 11.11.2009.godine


 U skladu sa članom 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 38/08 i 22/06) i članom 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glaasnik BiH“ broj: 57/08), predsjednik Općinskog suda u Bosanskoj Krupi  d o n o s i:


O   D   L   U   K   U
o radu sa strankama u Općinskom sudu u
Bosanskoj Krupi


I
 Ovom odlukom utvrđuje se režim rada sa strankama u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi (u daljem tesktu: ovaj Sud).

II
 Za rad sa strankama zaduženi su:
 - Predsjednik ovog Suda koji prima stranke svakog PONEDELJKA u vremenu
              od 08.30 do 11 sati;
 - Sekretar suda i Šef pisarnice koji primaju stranke svakim radnim danom
              od 08.30 do 13 sati
 
III
Pisarnice i Zemljištno-knjižni ured ovog Suda rade sa strankama svakog radnog
dana u periodu od 08.30 do 13 sati.

IV
Izvan perioda utvrđenog u prethodnom stavu, u ovaj Sud može pristupiti samo stranka sa pozivom.

V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Donošenjem ove odluke prestaje da važi odluka od dana 10.04.2009.godine.


        PREDSJEDNIK  SUDA
         Komić Sead

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh